Projekty


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” Piotr Pająk – Zespół Szkól w Nowej Słupi

na kierunku kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych rozpoczął realizację projektu

pn.: „Świętokrzyski MASTERCHEF

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i  rozwoju CKZiU

Okres realizacji projektu: 01.12.2017-30.11.2019

Budżet projektu: 414 343,75 PLN

Wkład własny 4 080,00 zł

Kwota dofinansowania: 388 483,75 zł

CEL PROJEKTU:

Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Publicznego Zespołu Szkół w Nowej Słupi na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w kontekście  przyszłego zatrudnienia dla 30 uczniów.

Cel projektu wpisuje się w cele szczegółowe RPOWŚ poprzez:

  • Dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje zawodowe z doradztwa zawodowego i coachingu dla młodzieży,
  • Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych poprzez realizację kursów: branżowego języka angielskiego i przedsiębiorczości ,
  • Zajęcia dodatkowe w zakresie gastronomii
  • Profesjonalny Kurs barmański
  • Zwiększenie szans uczniów na rynku pracy i wyposażenie ich w pożądane przez pracodawców doświadczenie zawodowe poprzez realizację staży zawodowych ,
  • Doposażenie szkolnej pracowni zawodowej w nowoczesny sprzęt, niezbędny do właściwego przeprowadzenia zajęć.

 

Grupa docelowa:

uczniowie Publicznego Zespołu Szkół w Nowej Słupi uczący się na kierunku żywienia i usług gastronomicznych.

Ogółem w projekcie weźmie udział 30 uczniów  w dwóch edycjach

I edycja rok szkolny 2017/2018

II edycja rok szkolny 2018/2019

 

Do pobrania


Galeria