Nowa Słupia

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowym

Technikum
– Technik logistyk
– Technik budownictwa
– Technik żywienia i usług gastronomicznych
– Technik obsługi turystycznej
– Technik informatyk
– Technik ekonomista
– Technik pojazdów samochodowych
– Technik handlowiec
– Technik kelner

Szkoła Branżowa
– Sprzedawca
– Murarz – tynkarz
– Mechanik pojazdów samochodowych
– Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– Cukiernik
– Piekarz
– Kucharz

Szkoła Policealna w Systemie Zaocznym
– Technik informatyk
– Technik administracji
– Technik bhp
– Opiekunka środowiskowa

Kursy Kwalifikacyjne

Posiadamy uprawnienia szkół publicznych.
Gwarantujemy, że nauka u nas jest BEZPŁATNA!

TECHNIKUM DZIENNE

1) LOGISTYK

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

 

2) TECHNIK BUDOWNICTWA

Obecnie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej następuje ogromny rozwój budownictwa. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy tej branży. Umiejętności w tej dziedzinie możesz zdobyć w naszej szkole – w Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS”.
Po ukończeniu naszej szkoły będziesz umiał:

 • sporządzać dokumentację budowlaną budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i budynków uzyteczności publicznej,
 • projektować z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • wykonywać kosztorysy z użyciem profesjonalnych programów komputerowych,
 • planować zagospodarowanie elementów działki budowlanej i małego osiedla mieszkaniowego,
 • kierować robotami na budowie i prowadzić dokumentację budowy.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły, a chciałbyś w przyszłości współpracować i kierować ludźmi, jesteś samodzielny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy wybierz CKU „PATRONUS”!

3) TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

To zawód, który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronmicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Absolwent może podejmować pracę we wszystkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się upowszechniania wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

WYBIERZ TĘ SZKOŁĘ JEŚLI LUBISZ GOTOWAĆ I ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ!

4) TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnch technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej:

 • organizuje działalność turystyczną,
 • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy, usługi turystyczne
 • udziela informacji turystycznej,
 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych,
 • obsługuje konferencje, kongresy
 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów,
 • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji. Może również zostać pilotem wycieczek, czy też rezydentem operatora turystycznego w zagranicznej lokalizacji.

5) TECHNIK INFORMATYK

Celem kształcenia zwodowego jest przygotowanie uczacych się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz esploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wiele innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Absolwencji Technikum Informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być:

 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy,
 • firmy instralujące oprogramowanie sieci i komputerowe,
 • punkty serwioswe sprzętu komputerowego,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • studia graficzne i dźwiękowe,
 • studia telewizyjne i filmowe,
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

6) TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Kandydat do zawodu technika ekonomisty powinien interesować się EKONOMIĄ w szerokim tego słowa znaczeniu i ekonomiką oraz przedmiotami ścisłymi. Program nauczania obejmuje dużą ilością godzin pracy na kształcenie zawodowe teoretyczne jak i praktyczne przy komputereze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z przedsiębiorcą, analizą ekonomiczną jak i prowadzeniem własnego biura rachunkowego czy prowadzenia kadr i płac, projektowaniem baz danych i wykorzystywaniem różnych programów finansowo-księgowych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Zajęcia lekcyjne prowadzone sa w oparciu o aktualne przepisy prawne. Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele gruntownie przygotują was do pracy w działach finansowo-księgowych. wszystkich działów gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg rachunkowych!

Jeśli jesteś ambitny, rozumiesz zjawiska ekonomiczne, lubisz giełdę i waluty, wybierz Technikum Ekonomiczne

7) TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych- to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku sa dostosowane treści nauczania do wymgów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eskploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdó samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdó samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i insytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

8) TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec należy do zawodów typowo handlowych. Celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym pracownikom handlu, przedstawicielom handlowym. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W anszej szkole zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumenta, regułach współpracy z kontrahentami. Zadania zawodowe handlowca:

 • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
 • orgranizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
 • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Absolwent może podjac prace na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej. Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, orgranizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

9) TECHNIK KELNER

Absolwent szkoł kształcącej w zawodzie kelner będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
 • rozliczenia usług kelnerskich.

Typowymi miejscami pracy kelnera są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. Kelner może być również atrudniony na statkach i promach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

SZKOŁA BRANŻOWA

1) SPRZEDAWCA

Szkoła przygotuje do pracy w różnych placówkach handlowych, tak teoretycznie jak i praktycznie oraz do podobnej działalności na własny rachunek. Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych form sprzedaży, obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w sklepach. Ma zapewnioną szeroką ofertę pracy w jednostkach handlowych i hurtowych. Wszystkie przedmioty (ogólnokształcące i zawodowe) odbywają się w szkole, natomiast praktyczna nauka zawodu realizowana jest w sklepach, przedsiębiorstwach i firmach handlowych na podstawie umowy dla młodocianych pracowników. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT POTRAFI:

 • orgranizować, zaopatrywać i przyjmować dostawy towarów,
 • sprawdzać towary pod względem jakościowym i ilościowym,
 • przygotowywać produkty do sprzedaży,
 • informować nabywcę o walorach towaru,
 • sprawnie realizować zamówienia,
 • przygotowywać ofery sprzedaży,
 • sporządzać faktury za towar,
 • obsługiwać komputer i programy komputerowe stosowane w branży handlowej.

2) MURARZ – TYNKARZ

Zawód murarz – tynkarz jest zawodem specjalistycznym. Murarz – tynkarz wykonuje następujące zadania zawodowe:

 • wykonuje zaprawy murarskie, tynkarsie i mieszanki betonowe
 • wykonuje murowane konstrukcje budowlane,
 • wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • wykonuje remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonuje naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

MURARZ – TYNKARZ wykonuje zadania zawodowe przestrając podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Organizuje stanowiska pracy uwzględniając zagrożenia życia i zdrowia występujące na każdym z tych stanowisk. Współpracuje w zespole przewidując skutki swojego działania.

3) MECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych zajmuje się montażem, naprawami i obsługą pojazdów samochodowych. Zawód ten umożliwia podjęcie pracy w:

 • fabrykach naprawczych,
 • stacjach diagnostycznych
 • warsztatach mechanicznych,
 • punktach usługowo – rzemieślniczych oraz wszystkich gałeziach przemysłu motoryzacyjnego i pokrewnych.

Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową oraz umiejętności praktyczne, jakie uczniowie zdobywają w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych daje wiele możliwości na rynku pracy.

Absolwent tej klasy będzie potrafił:

 • posługiwać się nadzędziami i oprzyrządowaniem do montażu i naprawy samochodów,
 • dokonać oceny stanu technicznego pojazdu,
 • stosować różne technologie łączenia materiałów, regeneracji i montażu elementów samochodów,
 • obsługiwać typowe urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze,
 • posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu,
 • kalkulować koszty typowych usług motoryzacyjnych.

4) MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWIE

Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budowie jest zawodem specjalistycznym, wykonuje następujące zadania zawodowe:

 • montuje systemy suchej zabudowy,
 • wykonuje roboty malarskie,
 • wykonuje roboty tapeciarskie,
 • wykonuje roboty posadzkarskie,
 • wykonuje roboty okładzinowe.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje zadania zawodowe przestrzegając podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Organizuje stanowiska pracy uwzględniając zagrożenia życia i zdrowia występujące na każdym z tych stanowisk. Współpracuje w zespole przewidując skutki swojego działania.

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na monterów zabudowy i robót wykończeniowych, zarówno w inwestycjach jak i remontach budynków w różnego typu działalności gospodarczej. Absolwencji szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonująćej usługi dla budownictwa. Będą niezbędni przy pracach związanych z tynkowaniem, malowaniem i szpachlowaniem, kładzeniem płytek ceramicznych oraz wykończaniem podłóg. Mogą oni również prowadzić własną działalność polegającą na świadczeniu usług wykończeniowych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

5) CUKIERNIK

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami samokowymi powinny również posiadać walory wizualne.

Zadania zawodowe:

 • cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje,
 • do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia pracy.
 • Cukiernik, podobnie jak kucharz, musi dbać o należyte przechowywanie produktów spożywczych, musi znać dokładne propozycje tworzenia wyrobów kulinarnych oraz musi znać różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów.

W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów.
Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego – prokujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.

6) PIEKARZ

Piekarz jest to pracownik, który wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale itp. Głównym zadaniem tego pracownika jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków – zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece i aparatury kontrolno-pomiarowe.
Piekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich,
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
 • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,
 • przechowywania żywności.

Przeciwskazaniem do pracy w tym zawodzie mogą być choroby takie jak: padaczka, choroby oskrzeli oraz przewlekłe chorobyukładu sercowo – naczyniowego, znacznie obniżające wydolność organizmu, alergia.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podejmować pracę w zakładach piekarskich – rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

7) Kucharz

Kucharz to osoba, która przyrządza różnego potrawy, dania, przekąski, a nawet ciasta i desery. Często bywa tak, że to nie lokal, ale konkretny kucharz przyciąga klientów. Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, ale także prawdziwy artysta, który potrafi zrobić dzieło kulinarne. Kucharz pracujący na stanowisku szefa kuchni kieruje zespołem ludzi pracujących w kuchni. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw.

Zadania zawodowe

 • właściwie stosuje produkty spożywcze, odpowiednio stosuje składniki,
 • stosownie serwuje potrawy, desery, napoje i dodatki,
 • podaje dania w jak najbardziej atrakcyjnej formie,
 • niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu,
 • do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszystkich urządzeń kuchennych,
 • sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP,
 • w gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Predyspozycje zawodowe

 • jest to zawód dla osób z powołaniem, trudno bowiem osiągnąć dobre rezultaty nie posiadając talentu kulinarnego i nie podchodząc do tego zajęcia z prawdziwą pasją,
 • kucharz powinien mieć wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne),
 • w pracy kucharza naistotniejszy jest zmysł smaku i węchu oraz zmysł estetyczny i poczucie elegancji,
 • pracownik ten powinien cechować się: podzielnością uwagi oarz samodzielnością i inicjatywą, która pozwoli na opracowanie nowych potraw,
 • powinien mieć dobrą kondycję fizyczną oraz pamięć – gdyż w codziennej pracy styka się z wieloma potrawami,
 • pracownik musi być dokładny, cierpliwy oraz umieć współdziałać z innymi pracownikami.

SZKOŁA POLICEALNA W SYSTEMIE ZAOCZNYM

1) TECHNIK INFORMATYK

W ramach Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunku technik informatyk słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych.

Absolwent po ukończeniu kierunku: technik informatyk nabędzie umiejętności w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
 • projetkowania baz danych i administrowania baz danych,
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Po ukończeniu kierunku Słucharz może podjąć pracę jako:

 • instalator sprzętu komputerowego
 • projektant i programista baz danych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • instalator i administrator systemów operacyjnych,
 • administrator baz danych.

2) TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie.instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentó oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej i dokumentacją księgową.

Podejmując naukę na tym kierunki nauczysz się m.in:

 • podstaw przedsiębiorczości,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo,
 • kompetencji personalnych i społecznych
 • orgranizacji pracy małych zespołów,
 • podstaw ekonomii, statystki i pracy biurowej,
 • stosowania przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,
 • stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • sporządzania sprawozdań finansów publicznych.

3) TECHNIK BHP

Techni bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowywuje i przekłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentó dotyczących wypadków przy pracy i chorób zdrowotnych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Podejmując naukę na tym kierunku nauczysz się m.in.:

 • podstaw przedsiębiorczości,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo,
 • kompetencji personalnych i społecznych,
 • orgranizacji pracy małych zespołów,
 • podstaw psychologii i socjologii,
 • podstaw eksploatacji i maszyn i urządzeń technicznych,
 • przepisów i zasad BHP,
 • podstaw ergonomii na stanowiskach pracy,
 • oceny ryzyka zagrożeń mechanicznych,
 • oceny ryzyka czynników fizycznych,
 • ocean ryzyka czynników chemicznych i biologicznych,
 • ocena ryzyka czynników psychicznych i psychofizycznych,
 • udokumentowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP

4) OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Ze względu na pogłebiające się starzenie społeczeństwa w naszym kraju oraz w krajach Europy Zachodniej szybko wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osobwy przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielenie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobowym starszym, samotnym, przewlekle chroym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny. Opiekunka środowiskowa pomaga podpoiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.
Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w róznch instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy itd.

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz rozponawał i pomagał rozwiązywać problemy podopiecznego,
 • wykorzystasz zasoby środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym,
 • udzielisz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • zorganizujesz czas wolny podopiecznego,
 • pomożesz samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • będziesz wykonywał czynności pielęgnacyjne,
 • przeprowadzisz ćwiczenia rekreacyjne dostosowane do stanu zdrowia podopiecznego.

Masz możliwość podjęcia pracy w:

 • domach opieki społecznej,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
 • prywatnych praktykach/działalności gospodarczej.