Kielce

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Powiatu Kieleckiego.  Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum, szkoły podstawowej lub absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauka trwa 2 lata. Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia średniego i matury.  Wystawiamy bezpłatnie zaświadczenia do ZUS, KRUS i inne. Wystawiamy bezpłatnie legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Rekrutacja:
Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „PATRONUS” kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • zdjęcie,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Cykl kształcenia:
W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów, lub 2 lata po szkole zawodowej. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Kadra:
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do „nowej matury” nie sprawi nikomu problemu.

Opis kształcenia:
Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

SZKOŁA POLICEALNA

Szkoły policealne w Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” są atrakcyjną formą zdobycia poszukiwanego przez pracodawców zawodu.

Szkoły policealne to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Kształcenie trwa od 1 roku do 3lat, w zależności od wybranego kierunku. Zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną praktyką, dzięki czemu słuchacz jest w przygotowany do podjęcia pracy w swojej profesji. Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, po jej ukończeniu absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły oraz – po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną – dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zależnie od kierunku.

TECHNIK BHP

NAUKA BEZPŁATNA!!!

Czas trwania nauki:
3 semestry

Kwalifikacje: K1: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
– egzamin odbywa się pod koniec III semestru

Nauczysz się m.in.:
– oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego w środowisku    pracy
– rozwiązywania bieżących problemów technicznych   i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią   w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy
– współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn   wypadków i chorób zawodowych
– organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa   i higieny pracy

Będziesz mógł pracować w:
– firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP
– Państwowej Inspekcji Pracy
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej
– Urzędach Dozoru Technicznego

Wykaz przedmiotów:
– Podstawy prawa pracy
– Techniczne bezpieczeństwo pracy
– Ergonomia w procesie pracy
– Zagrożenia w środowisku pracy
– Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
– Ocena ryzyka zawodowego
– Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
– Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
– Praktyka zawodowa

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

TECHNIK ADMINISTRACJI

NAUKA BEZPŁATNA!!!

Czas trwania nauki:
4 semestry

Kwalifikacje: K1: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauczysz się m.in.:
– wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
– sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
– prowadzenia postępowania administracyjnego

Będziesz mógł pracować w:
– w działach administracji podmiotów gospodarczych
– w jednostkach administracji rządowej i samorządowej

Wykaz przedmiotów:
– Język obcy w administracji
– Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
– Podstawy prawa cywilnego
– Podstawy prawa pracy
– Podstawy prawa administracyjnego
– Podstawy finansów publicznych
– Wykonywanie pracy biurowej
– Postępowanie w administracji
– Praktyka zawodowa

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

NAUKA BEZPŁATNA!!!

Czas trwania nauki:
2 semestry

Kwalifikacje: K1: Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5.)

Nauczysz się m.in.:
– sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną   i przewlekle chorą w celu zapewnienie jej bezpieczeństwa   zdrowotnego i higieny osobistej
– pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa   domowego w zakresie: gospodarowania budżetem,    dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania    porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
– motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz   aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej

Będziesz mógł pracować w:
– Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej
– Domach Samotnej Matki
– Domach Pogodnej Starości
– Środowiskach domowych podopiecznych
– Placówkach Paliatywnych, Domach dla przewlekle chorych

Wykaz przedmiotów:
– Podstawy psychologii
– Wybrane zagadnienia z socjologii
– Teoretyczne podstawy pielęgnacji człowieka
– Język migowy
– Język obcy
– Opieka i pielęgnacja człowieka
– Aktywizacja osoby podopiecznej
– Trening umiejętności społecznych
– Praktyka zawodowa

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.